More

Social Media

Saturday, July 13, 2024

“นครชัยบุรินทร์ รับลูก มท.1 ชง 16 โครงการ วงเงิน 249 ล้าน เข้าครม.สัญจรโคราช

“นครชัยบุรินทร์ รับลูก มท.1 ชง 16 โครงการ วงเงิน 249 ล้าน เข้าครม.สัญจรโคราช

“กรอ.อีสานใต้”นครชัยบุรินทร์ รับลูก มท.1 ชง 16 โครงการ วงเงินประมาณ 249 ล้าน เข้าครม.สัญจรโคราช เน้นทำเสร็จภายใน 1 ปี กลุ่มจังหวัดและรายจังหวัด “Blue Zone เขาใหญ่” ได้ไปต่อ Soft Power โคราชเมืองศิลปะ “เสี่ยหนู” แนะขอให้ผู้ว่า 4 จว. ของบกลางฯ 67 ยึดหลักความคุ้มค่า มอบสศช.ประสานโครงการส่วนที่เหลือ 84 โครงการ บรรจุไว้ในแผน

วันนี้ (1 ก.ค.2567) มีรายงานว่าที่ประชุมร่วมระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) หรือ นครชัยบุรินทร์ เพื่อบูรณาการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน (กรอ.) ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมหารือ

เห็นชอบ โครงการพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานใต้ วงเงินรวม 500 ล้านบาท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) 2 ก.ค.2567

เป็นการประชุม ต่อเนื่องจากที่ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สศช. สำนักงบประมาณ เสนอ 16 โครงการ ที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น

จะต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าของโครงการและความเหมาะสมตามกรอบวงเงินที่ได้รับ รวมถึงต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้นำโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามขั้นตอน

กรอ.ร่วม เห็นชอบ โครงการสำคัญที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี ของกลุ่มจังหวัด และรายจังหวัด รวม 16 โครงการ วงเงินรวมกว่า 249 ล้านบาท

โครงการสำคัญที่เป็นความต้องการของภาคีการพัฒนา (กรอ.) ซึ่งเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ รวม 8 โครงการ วงเงินรวมกว่า 247 ล้านบาท

นายอนุทิน ระบุว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบตามข้อเสนอที่เสนอเข้ามาของทางจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งทั้งหมดจะนำเสนอไปยัง ครม.สัญจร วันพรุ่งนี้

สำหรับโครงการสำคัญที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี มีโครงการสำคัญ อาทิ โครงการส่งเสริมศักยภาพคลัสเตอร์ไหมอีสาน กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์สู่สากล

โครงการ Triple Heritage Ring Road เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการและสร้าง อัตลักษณ์ของท้องถิ่นของผู้ประกอบการ ตามเส้นทาง 3 มรดกโลก เชื่อมโยงการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์

โครงการการสร้างศูนย์กลางการประกอบอาหารนครชัยบุรินทร์ และโครงการพัฒนาพื้นที่เขาใหญ่ เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็น Blue Zone เป็นต้น

ส่วนโครงการสำคัญที่เป็นความต้องการของภาคีการพัฒนา (กรอ.) มีโครงการสำคัญ อาทิ โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สายทางเข้าเขื่อนลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

โครงการขับเคลื่อน Soft Power โคราชเมืองศิลปะ, โครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์วัฒนธรรมคูเมือง กำแพงเมือง เสริมความมั่นคงประตูเมืองด้านทิศ เหนือ (ประตูผี) อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

และ โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนา Land Mark จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น

นายอนุทิน กล่าวว่า โครงการที่นำเสนอครอบคลุมโครงการในทุกด้านทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า

การผลักดัน Soft Power การเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจ

ดังนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลางฯ ให้ยึดหลักความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ

พร้อมทั้งมอบหมาย สศช. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาโครงการ ที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชน หรือ กรอ.กลุ่มจังหวัดในส่วนที่เหลือ 84 โครงการ เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่อไป.

thainews #Page3News

I am the CEO founder of Page3news worldwide & Page3news foundation. Believe in simple living & high thinking.
Page3news is the first multilingual worldwide newspaper based in Thailand and is making news touch the truth without any fear, without any pressure.

Mr King (Parvinder Singh)
Founder & CEO - Page3News Worldwide
&
Dr. Monruedee Sommart
Co-Founder Page3news Worldwide

Email : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *